תקנון תחרות צילום טרקים 2019

"עורך מבצע" –"מסע אחר דיגיטל", רח' צביה לובטקין 21 תל אביב.

המפקח על המבצע: רו"ח ניר פלד, כפר סבא.

"מסע אחר דיגיטל" (להלן "מסע אחר") מקיים תחרות נושאת פרסים

התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד והם מתייחסים לכלל הציבור.

  1. תנאי ההשתתפות במבצע יהיו כמפורט להלן

ההשתתפות במבצע

2.1   ההשתתפות בתחרות פתוחה לכלל הקהל הרחב, בהתאם לתנאי ההשתתפות.

2.2   ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום.

2.3   ההשתתפות בתחרות אסורה על עובדי "מסע אחר", "אקו טיולי שטח" ובני משפחותיהם.

2.4   בכל מקרה בו יפר משתתף את תנאי ההשתתפות ו/או תנאי תקנון זה תהיה "מסע אחר" רשאית לבטל את השתתפותו בתחרות לרבות זכאותו לפרסים מבלי שתהיה למשתתף כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד "מסע אחר" בגין שלילת זכאותו להשתתפות בתחרות וזכאותו לפרסים בנסיבות האמורות לעיל.

2.5   כל משתתף המכניס תמונות לדף הפייסבוק של "אתר מסע אחר" במהלך "תקופת המבצע" מביע בזאת את הסכמתו להשתתפות במבצע ויהיה כפוף לתנאי תקנון זה.

תקופת המבצע

3.1   המבצע יסתיים בתאריך 1.7.2019 (כולל).

3.2   "מסע אחר דיגיטל" רשאי לשנות את מועד סיום המבצע, לקצרו או להאריכו, וזאת ללא הודעה מראש.

3.3   בתאריך 10.7.2019 יתכנס צוות השופטים בתחרות בשעה 12:00, במשרדי "מסע אחר דיגיטל", יבחון את הצילומים השונים, הסיפורים עליהם והתגובות, ויבחר את 3 הזוכים.

4.1   ההכרזה על המבצע תהיה במועד משלוח הדיוור הראשון למבצע זה.

4.2   "עורך התחרות" יהיה ראשי לפרסם ידיעות ומודעות הקשורות למבצע, כראות עיניו וכפי הנדרש.

שיטת התחרות

5.1   התחרות תיערך צוות של שופטים הכולל צלמים, כתבים ועובדים של מסע אחר דיגיטל. בחירת הזוכים תהיה שקלול של איכות התמונה, העניין שהיא מעבירה, ההתאמה לנושא התחרות, כמות ואיכות התגובות, והצבעות הגולשים.

5.2 במעמד בחירת הזוכים, קרי מעמד ביצוע התחרות ולאחר שיישלפו שמות הזוכים בפרס, תתבצע שליפה נוספת של 3 שמות זוכים נוספים, להלן: "זוכי מילואים".

5.3 במידה ואחד הזוכים לא יוכל לממש את זכייתו מכל סיבה שהיא ו/או לא יתאפשר ליצור עמו קשר בדבר הודעת הזכייה לאחר 5 ימים, יבוא זוכה מילואים במקומו.

הפרסים לזוכים

6.1   הזוכה במקום ראשון יקבל כרטיס טיסה יחיד לשווייץ של חברת SWISS. הטיסה תתואם מול חברת התעופה עד 31.12.2019 והטיסה תתבצע עד 31.12.2020.

6.2   הזוכה במקום השני יקבל שובר השתתפות בקורס בסיסי מתחילים או מתקדמים בשווי של לערך 2200 ש' (לבחירה) בחברת "גליץ בי"ס לצילום" לשימוש למשך עד סוף שנת 2020, בהתאם לכללי ותנאי גליץ.

6.3 הזוכה במקום השלישי יקבל השתתפות חד פעמית בטיול הליכה יומי בארץ של חברת "אקו טיולי שטח".

6.4   הפרסים אישיים ואינם ניתנים להעברה.

 

שונות

7.1   כל משתתף בתחרות מאשר למסע אחר בעצם השתתפותו, להשתמש בצילומים לצרכי האתרים של מסע אחר לרבות הפייסבוק והאינסטגרם, וכן לשיווק ולפרסום ולכל מטרה אחרת, וזאת בתנאי שצילומים לא ימכרו לצד ג'.

7.2 תוצאות התחרות, תהיינה סופיות ולא ניתנות לערעור בכל דרך שהיא.

7.3   "מסע אחר" יהיה רשאי להשתמש בשמות הזוכים בתחרות לפרסום או לידיעה, באמצעי מדיה שונים, ללא אישור מצד הזוכים.

7.4   עורך התחרות אינו אחראי לטיבו של הפרס ו/או לתוכנו.

7.5   עורך התחרות אינו אחראי לכל מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו. אם מימוש הפרס כרוך בהסכמתו ו/או בפעולתו של אותו צד.

7.6   עורך התחרות אינו אחראי לנזקים כלשהם שיגרמו לזוכה בטיסה, בין ישירים ובין עקיפים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל. נזקים מחמת תאונות, מחלות, גניבה, אבדן ו/או שוד מסמכים, כרטיסי אשראי, מימון, כרטיסי טיסה, דמי אישפוז, הוצאות רפואיות וכיו"ב. עורך התחרות ממליץ לזוכה לרכוש פוליסה(ות) ביטוח עצמאית אשר תכסה את כל הסיכונים העלולים להיגרם לו

7.7   הזוכה במקום הראשון וחברת התעופה מודעים לכך כי האחריות על הטיסה, לקיומה של הטיסה בפועל וכן לכל נזק אשר עלול להיגרם לזוכה ו/או לכל צד שלישי אחר, בין אם לגוף ובין אם לרכוש, במהלך הטיסה, הינם באחריות חברת התעופה, ולמסע אחר דיגיטל לא תהיה כל אחריות בעניין.

7.8 הזוכה במקום השני וחברת גליץ מודעים לכך כי האחריות על הקורס, הינה באחריות גליץ בי"ס לצילום, ולמסע אחר דיגיטל לא תהיה כל אחריות בעניין.

7.8 הזוכה במקום השלישי וחברת אקו טיולי שטח מודעים לכך כי האחריות על הטיול היומי, הינה באחריות אקו טיולי שטח, ולמסע אחר דיגיטל לא תהיה כל אחריות בעניין.

7.9    רשת הפייסבוק והאינסטגרם אינן נושאות בשום אחריות למבצע.

8.0   כל מחלוקת לעניין התחרות תוכרע על ידי המפקח אשר ישמש כבורר ובקביעתו יתחשב באמור בתקנון ובשיקול דעתו, מקום שהתקנון אינו מוצא פתרון למחלוקת כלשהיא.

8.1 ט.ל.ח