תקנון תחרות הצילום "מסע בים"

"עורך המבצע" –"הקרן ע"ש תומר בכר ז"ל", רח' רש"י 2 הרצליה, בשיתוף עם מסע אחר.

המפקח על המבצע: רו"ח ניר פלד, כפר סבא.

"הקרן ע"ש תומר בכר ז"ל" (להלן "הקרן") מקיימת תחרות נושאת פרסים

התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד והם מתייחסים לכלל הציבור.

  1. תנאי ההשתתפות במבצע יהיו כמפורט להלן:

ההשתתפות במבצע

2.1   ההשתתפות בתחרות פתוחה לכלל הקהל הרחב, בהתאם לתנאי ההשתתפות.

2.2   ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום.

2.3   ההשתתפות בתחרות אסורה על חברי "הקרן", עובדי "מסע אחר" ובני משפחותיהם.

2.4   בכל מקרה בו יפר משתתף את תנאי ההשתתפות ו/או תנאי תקנון זה תהיה "הקרן" רשאית לבטל את השתתפותו בתחרות לרבות זכאותו לפרסים מבלי שתהיה למשתתף כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד "הקרן" בגין שלילת זכאותו להשתתפות בתחרות וזכאותו לפרסים בנסיבות האמורות לעיל.

2.5   כל משתתף המכניס תמונות לדף התחרות במהלך "תקופת המבצע" מביע בזאת את הסכמתו להשתתפות במבצע ויהיה כפוף לתנאי תקנון זה.

תקופת המבצע

3.1   המבצע יחל ביום 15.11.2021 ויסתיים בתאריך22.12.2021 (כולל).

3.2   "הקרן" רשאית לשנות את מועד סיום המבצע, לקצרו או להאריכו, וזאת ללא הודעה מראש.

3.3   בתאריך 12.1.2022 יתכנס צוות השופטים לתחרות בשעה 18:00, במקום שיקבע, יבחן את הצילומים השונים, הסיפורים עליהם והתגובות, ויבחר את 3 הזוכים.

4.1 בתאריך 26/01/2022 בשעה 18:00 יתכנסו צוות השופטים, משתתפי התחרות והקהל הרחב במפגש זום ויכריזו על  הזוכים.

4.2   "עורך התחרות" יהיה ראשי לפרסם ידיעות ומודעות הקשורות למבצע, כראות עיניו וכפי הנדרש, ולהשתמש בתמונות.

שיטת התחרות

5.1   התחרות תיערך ע"י צוות של שופטים הכולל צלמים, כתבים ועובדים של מסע אחר דיגיטל. בחירת הזוכים תהיה שקלול של איכות התמונה, העניין שהיא מעבירה, ההתאמה לנושא התחרות, כמות ואיכות התגובות, והצבעות הגולשים, שמשקלם יהיה 30%.

5.2 במעמד בחירת הזוכים, קרי מעמד ביצוע התחרות ולאחר שיישלפו שמות הזוכים בפרס, תתבצע בחירה נוספת של 3 שמות זוכים נוספים, להלן: "זוכי מילואים".

5.3 במידה ואחד הזוכים לא יוכל לממש את זכייתו מכל סיבה שהיא ו/או לא יתאפשר ליצור עמו קשר בדבר הודעת הזכייה לאחר 5 ימים, יבוא זוכה מילואים במקומו.

הפרסים לזוכים

6.1   הזוכה במקום ראשון יקבל: שני לילות במלון אריאה אילת, מקבוצת מלונות אסטרל.

6.2   הזוכה במקום השני יקבל לילה אחד במלון אלמא, מלון ומרכז אמנויות, זיכרון יעקב.

6.3 הזוכה במקום השלישי יקבל קורס צילום מבית "יומן מסע", מסעות וסדנאות צילום

6.4 הזוכה במקום הרביעי יקבל הדפס פנורמי על זכוכית מבית  SBY – סטודיו להדפס ומסגור אמנות
6.5 הזוכה כ"חביב הגולשים" יקבל שייט ביאכטה עד 13 משתתפים, מבית U 4 SEA.

. אם יהיו 2 מתמודדים שזכו בכמות זהה של הצבעת גולשים יבחרו השופטים אחד מהם.

6.4   הפרסים אישיים ואינם ניתנים להעברה.

6.5 ביצוע כל הפרסים באחריות מעניקי הפרסים ובתנאים שלהם. המשתתפים בתחרות מבינים זאת ומסכימים בעצם השתתפותם. תיאום התאריכים של השהות במלונות וביצוע הסדנה יהיה בין על פי אפשרויות נותני הפרסים (על בסיס מקום פנוי).

שונות

7.1   כל משתתף בתחרות מאשר לקרן ולמסע אחר בעצם השתתפותו, להשתמש בצילומים לצרכי הקרן והאתרים של מסע אחר לרבות הפייסבוק והאינסטגרם, וכן לשיווק ולפרסום ולכל מטרה אחרת, כולל תערוכת צילומים במידה ותהיה.

7.2 תוצאות התחרות, תהיינה סופיות ולא ניתנות לערעור בכל דרך שהיא.

7.3   "הקרן" ומסע אחר יהיו רשאים להשתמש בשמות הזוכים בתחרות לפרסום או לידיעה, באמצעי מדיה שונים, ללא אישור מצד הזוכים.

7.4   עורך התחרות אינו אחראי לטיבו של הפרס ו/או לתוכנו.

7.5   עורך התחרות אינו אחראי לכל מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו. אם מימוש הפרס כרוך בהסכמתו ו/או בפעולתו של אותו צד.

7.6   עורך התחרות אינו אחראי לנזקים כלשהם שיגרמו לזוכה, בין ישירים ובין עקיפים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל. נזקים מחמת תאונות, מחלות, גניבה, אבדן ו/או שוד מסמכים, כרטיסי אשראי, מימון, דמי אישפוז, הוצאות רפואיות וכיו"ב.

7.7    רשת הפייסבוק והאינסטגרם אינן נושאות בשום אחריות למבצע.

7.8   כל מחלוקת לעניין התחרות תוכרע על ידי המפקח אשר ישמש כבורר ובקביעתו יתחשב באמור בתקנון ובשיקול דעתו, מקום שהתקנון אינו מוצא פתרון למחלוקת כלשהיא.

7.9 ט.ל.ח