תקנון ההגרלה – תאילנד 2014

 
ההגרלה נערכה ב-1.3.15
הזוכה המאושר בחופשה חלומית לתאילנד 
יניב שמחון ובת זוגו
 
תקנון מבצע "הגרלת חופשה לתאילנד –
המדריך הדיגיטלי"
 
 

הגרלה של נסיעה זוגית לתאילנד (כמפורט בהמשך), המיועדת לקוראי המדריך הדיגיטלי לתאילנד של מסע אחר אונליין.
ההגרלה נערכת בהתאם לחוק ובפיקוח רואה החשבון של החברה.
מבצע ההגרלה נערך בהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977.

 

"עורך ההגרלה" –"מסע אחר אונליין בע"מ", רח' בצלאל 4 רמת גן.
"מפקח על ההגרלה" – רו"ח גוזלן לוריא ושות', ת"א.
"לקוח מאושר" – לקוח/ה שמילא את טופס ההגרלה שיוצג בחוברת הדיגיטלית "תאילנד למשפחות", והינו גם לקוח רשום ופעיל ברשימת הדיוור של מסע אחר אונליין.
אדם יחשב ללקוח מאושר כל עוד פרטיו קיימים בסטטוס "פעיל" ברשימת לקוחות "מסע אחר אונליין" הנמצאת במשרדי החברה, וכן מילא את הטופס הנ"ל.
לקוח אשר הסיר את עצמו מהרשימה עד מועד ההגרלה לא ישתתף בהגרלה.
"טופס ההגרלה" וקוד מיוחד – ימצא בחוברת דיגיטלית מיוחדת על תאילנד שתופץ ללקוחות שונים עם תחילת המבצע בחודש נוב' 2014. מילוי הטופס חייב להיעשות מתוך המדריך בלבד.

עורך ההגרלה מקיים הגרלה ללקוחות, נושאת פרס.
זהו תקנון ההגרלה, והוא ניתן להשגה גם במשרדי החברה.
התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד והם מתייחסים לכלל הציבור.

תנאי ההשתתפות במבצע יהיו כמפורט להלן:

  1. תנאי השתתפות
1.1   משתתף בהגרלה הינו לקוח אשר מילא את טופס ההגרלה הנמצא בחוברת הדיגיטלית "תאילנד למשפחות" שתופץ ללקוחות שונים החל מיום שלישי  25.11.2014, (והטופס הגיע למאגר הנתונים), וכן הרשום בסטטוס "פעיל" במאגר הלקוחות של אתר האינטרנט בזמן ביצוע ההגרלה, כולל כתובת אי מייל שאינה שגויה. כמו כן הינו תושב ישראל.
 
  1. ההשתתפות במבצע
2.1   ההשתתפות בהגרלה פתוחה לקהל הרחב, בהתאם לתנאי ההשתתפות.
2.2   ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום.
2.3   ההשתתפות בהגרלה אסורה על עורך ההגרלה, עוזרו, המפקח, מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם.
2.4   בכל מקרה בו יפר משתתף את תנאי ההשתתפות ו/או תנאי תקנון זה תהיה "מסע אחר אונליין" רשאית לבטל את השתתפותו בהגרלה לרבות זכאותו לפרס מבלי שתהיה למשתתף כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד "מסע אחר אונליין" בגין שלילת זכאותו להשתתפות בהגרלה וזכאותו לפרסים בנסיבות האמורות לעיל.
2.5 לקוח יכול להשתתף במבצע פעם אחת בלבד.

 
  1. תקופת המבצע
3.1   המבצע יחל עם הפצת החוברת הדיגיטלית הנ"ל של תאילנד ויסתיים בתאריך 28.2.2015 (כולל).
3.2   "מסע אחר אונליין" רשאי לשנות את מועד סיום המבצע, לקצרו או להאריכו, וזאת ללא הודעה מראש.
3.3   ההגרלה תיערך בתאריך 1.3.2015 בשעה 12:00, במשרדי רואה החשבון "גוזלן רמז". 

  1. מהלך המבצע
4.1   ההכרזה על המבצע תהיה במועד משלוח החוברת הדיגיטלית כאמור לעיל.
4.2   "עורך ההגרלה" יהיה ראשי לפרסם ידיעות ומודעות הקשורות למבצע ולהגרלה, כראות עיניו וכפי הנדרש.
 
  1. שיטת ההגרלה
5.1   ההגרלה תיערך באמצעות שליפת שמות אקראית-ממוחשבת של לקוחות מתוך הרשימה של הנרשמים כנ"ל, מתוך מאגר המידע, בנוכחות "המפקח על ההגרלה".
5.2 במעמד שליפת השמות, קרי מעמד ביצוע ההגרלה ולאחר שיישלף שם הזוכה בפרס, תתבצע שליפה נוספת של 3 שמות זוכים נוספים, להלן: "זוכי מילואים".
5.3 במידה והזוכה לא יוכל לממש את זכייתו מכל סיבה שהיא ו/או לא יתאפשר ליצור עמו קשר בדבר הודעת הזכייה לאחר 30 ימים, יבוא זוכה מילואים אחד במקומו.
 
  1. הפרסים לזוכים
6.1   הפרס במבצע הינו נסיעה זוגית לתאילנד, הכוללת את המרכיבים הבאים:
6.1.1 – שני כרטיסי טיסה הלוך ושוב לבנגקוק. (הטיסה אינה ישירה).
6.1.2 – כרטיס זוגי ל-2 טיסות פנים 
על פי המסלול בנגקוק-קו סמוי-צ'אנג מאי-בנגקוק.
      6.1.3 – בתי מלון 5* למינימום שבוע 
שירותי התיירות ינתנו באמצעות צד ג', בתיאום ו
בתאריכים פנויים שיוסכמו באישור נותני השירותים.
6.2   הפרס הינו אישי ואינו ניתן להעברה ו/או למכירה.
6.3 הפרס כולל את המוצרים שנזכרו בסעיף 6.1, ואינו כולל מיסי נמל ודמי כרטוס, וכן אינו כולל כל עלות נוספת שלא נזכרה כאן כגון הוצאות אישיות, ביטוח וכדומה.
6.4 מימוש הפרס יהיה אפשרי  עד 31.8.2015 ובהתאם לזמינות של מקומות הטיסה ובתי המלון המשתתפים בהגרלה.
6.4 לאחר אישור ההזמנה ע"י חברות התעופה ובתי המלון, לא ניתן יהיה לבטל או לשנות את פרטי ההזמנה אלא בהסכמת הספקים השונים ועל פי דמי ביטול/שינוי של כל אחד מהם. מסע אחר אונליין ו/או השותפים האחרים בהגרלה, אינם אחראים לכל נזק כספי שעלול להגרם לזוכה כתוצאה מהשינוי.
 
  1. שונות
7.1   תוצאות ההגרלה, כפי שתאושרנה על ידי "המפקח על ההגרלה", תהיינה סופיות ולא ניתנות לערעור בכל דרך שהיא. התוצאות יפורסמו לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977.
7.2   קבלת הזכייה כפופה לבדיקת זכאותו של הזוכה. הזוכה יתבקש להציג תעודה מזהה ודרכון בר תוקף, לאשר בכתב את קבלת הזכייה ולהתחייב בכתב על רכישת פוליסות ביטוח אשר תכסנה את כל הסיכונים העלולים להיגרם לו .
7.3  ע"פ החוק הנ"ל יש לפרט את שמות הזוכים. לפיכך "מסע אחר" יהיה רשאי להשתמש בשמות הזוכים בהגרלה לפרסום או לידיעה, באמצעי מדיה שונים, ללא אישור מצד הזוכים.
7.4   עורך ההגרלה אינו אחראי לאיכותו של הפרס.                          
7.5   עורך ההגרלה אינו אחראי לכל מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו. אם מימוש הפרס כרוך בהסכמתו ו/או בפעולתו של אותו צד.
7.6   עורך ההגרלה אינו אחראי לנזקים כלשהם שיגרמו לזוכה בטיסה, בין ישירים ובין עקיפים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל. נזקים מחמת תאונות, מחלות, גניבה, אבדן ו/או שוד מסמכים, כרטיסי אשראי, מימון, כרטיסי טיסה, דמי אישפוז, הוצאות רפואיות וכיו"ב. עורך ההגרלה ממליץ לזוכה לרכוש פוליסה(ות) ביטוח עצמאית אשר תכסה את כל הסיכונים העלולים להיגרם לו.
7.7   הזוכה וחברת הטיסה מודעים לכך כי האחריות לטיסה, לקיומה של הטיסה בפועל וכן לכל נזק אשר עלול להיגרם לזוכה ו/או לכל צד שלישי אחר, בין אם לגוף ובין אם לרכוש, במהלך הטיסה עצמה, הינם באחריות חברת הטיסה, ולמסע אחר אונליין לא תהיה כל אחריות בעניין.
7.8   כל מחלוקת לעניין ההגרלה תוכרע על ידי המפקח אשר ישמש כבורר ובקביעתו יתחשב באמור בתקנון ובשיקול דעתו, מקום שהתקנון אינו מוצא פתרון למחלוקת כלשהיא.
 
8.0 ט.ל.ח.